Pozvánka na valnou hromadu

Přijďte rozhodovat o LysaFree!

Jsme nezisková organizace, kde hlavní slovo mají členové. O dalším směřování spolku se rozhodne v neděli 13. května 2018 na Valné hromadě. Nebude chybět občerstvení, prezentace nových technologií a již tradiční přátelská atmosféra.

Zasedání Valné hromady spolku LysaFree, z.s. se uskuteční v neděli 13. května 2018 ve školní jídelně Scolarest v ulici Veleslavínova v Lysé. Zasedání začne v 16:00.

V případě, že řádná valná hromada nebude usnášeníschopná, svolává se náhradní valná hromada na stejný den, tedy 13. května 2018 a to v 17:00.

Přijít můžete již v poledne, bude připravené občerstvení a možnost seznámit se se všemi dokumenty, návrhy a diskutovat s dalšími členy spolku. Ode dne svolání zasedání Valné hromady do 15 dnů před konáním zasedání Valné hromady mají členové právo podávat Radě písemné podněty k pořadu jednání.

Návrh programu zasedání Valné hromady LysaFree

I. Zahájení

1) uvítání, představení

2) představení kandidátů na předsedajícího, ověřovatelů a zapisovatele

3) návrh programu valné hromady, doplnění či úprava bodů

4) hlasování: odsouhlasení programu, předsedajícího, ověřovatelů a zapisovatele

II. Informační blok – stav spolku

1) zpráva o činnosti a stavu spolku

2) zpráva o hospodaření spolku za rok 2017

3) zpráva inspektora

4) hlasování: odsouhlasení činnosti spolku Valnou hromadou

III. Budoucnost spolku

1) plány na rozvoj a investice do počítačové sítě spolku + diskuze

2) legislativní rámec, možná úprava stanov a vnitřních předpisů

3) hlasování: o plánu rozvoje a investic, stanovy a vnitřní předpisy

IV. Diskuze

1) všeobecná diskuze

V. Volby členů Rady spolku

1) představení kandidátů, volba

VI. Závěr

1) přečtení zápisu

2) hlasování: odsouhlasení zápisu

3) závěr