Pozvánka na valnou hromadu

Přijďte rozhodovat o LysaFree! Jsme nezisková organizace, kde hlavní slovo mají členové – tedy právě vy. O dalším směřování našeho spolku se rozhodne 20. září na Valné hromadě.

Zasedání Valné hromady spolku LysaFree, z.s. se uskuteční v neděli 20. září 2020 v klubovně spolku v ulici Ke Kovoně v Lysé. Zasedání začne v 16:00.

V případě, že řádná valná hromada nebude usnášeníschopná, svolává se náhradní valná hromada na stejný den, tedy 20. září 2020 a to v 17:00.

Ode dne svolání zasedání Valné hromady do 15 dnů před konáním zasedání Valné hromady mají členové právo podávat Radě písemné podněty k pořadu jednání.

Podat podněty k jednání je možné písemně na adresu spolku, emailem na lysafree@lysafree.net i v diskuzním fóru na intranetu www.lysafree.czf

Návrh programu zasedání Valné hromady LysaFree

I. Zahájení

1) uvítání, představení

2) představení kandidátů na předsedajícího, ověřovatelů a zapisovatele

3) návrh programu valné hromady, doplnění či úprava bodů

4) hlasování: odsouhlasení programu, předsedajícího, ověřovatelů a zapisovatele

II. Informační blok – stav spolku

1) zpráva o činnosti a stavu spolku

2) zpráva o hospodaření spolku za rok 2017

3) zpráva inspektora

4) hlasování: odsouhlasení činnosti spolku Valnou hromadou

III. Budoucnost spolku

1) plány na rozvoj a investice do počítačové sítě spolku + diskuze

2) legislativní rámec, možná úprava stanov a vnitřních předpisů

3) hlasování: o plánu rozvoje a investic, stanovy a vnitřní předpisy

IV. Diskuze

1) všeobecná diskuze

V. Závěr

1) přečtení zápisu

2) hlasování: odsouhlasení zápisu

3) závěr