Valná hromada spolku 21.5.2023

Přijďte rozhodovat o LysaFree! Jsme nezisková organizace, kde hlavní slovo mají členové – tedy právě vy! O dalším směřování našeho spolku se bude rozhodovat na zasedání Valné hromady, které se uskuteční v neděli 21. května 2023 v prostorách naší klubovny na adrese Ke Kovoně 2114, Lysá nad Labem. Zasedání začne v 16:00. Odkaz na Mapy.

V případě, že řádná Valná hromada nebude usnášeníschopná, svolává se náhradní valná hromada na stejný den, tedy 21. května 2023 a to v 17:00. Na náhradní valné hromadě lze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad řádné Valné hromady.

Návrh pořadu jednání je níže:

I. Zahájení

1) uvítání, představení

2) návrh programu valné hromady, doplnění či úprava bodů

3) výběr ověřovatelů

4) hlasování: odsouhlasení programu a ověřovatelů

II. Informační blok – stav spolku

1) zpráva o činnosti a stavu spolku

2) zpráva o hospodaření spolku

3) zpráva inspektora

4) informace o probíhající finanční kontrole

5) hlasování: odsouhlasení činnosti spolku Valnou hromadou

III. Budoucnost spolku

1) plány na rozvoj a investice, komunitní činnost

2) hlasování: o plánu rozvoje a investic, komunitní činnosti

IV. Změny ve složení orgánů spolku

1) rada spolku

V. Úprava stanov spolku

1) úprava čl. 2 stanov spolku

VI. Diskuze

1) všeobecná diskuze

VII. Závěr

1) přečtení zápisu

2) hlasování: odsouhlasení zápisu

3) závěr

 

Podněty k pořadu jednání

Členové mají právo podávat Radě podněty k pořadu jednání. Své podněty můžete zaslat emailem, do naší datové schránky nebo písemně. 

Změna na pozici radního spolku

Provoz spolku v období mezi zasedáními Valné hromady řídí a dozoruje Rada spolku. Ta je sedmičlenná a schází se zpravidla jednou měsíčně. Jeden z radních spolku se rozhodl z osobních důvodů rezignovat na svůj mandát. Valné hromadě tedy přísluší zvolit z členů jednoho nového radního. Pokud máte zájem, dejte nám o sobě vědět a přijďte kandidovat!

Úprava stanov spolku

Rada spolku navrhuje úpravu stanov, kterou se mění druhý článek. Ten vymezuje účel a činnost spolku a blíže specifikuje hlavní i vedlejší činnosti, které může spolek vyvíjet. Původní znění článku je poplatné době založení spolku před téměř dvaceti roky. Rozsah naší činnosti se od té doby rozšířil, spolek podporuje mnoho neziskových subjektů, školy, knihovnu, provozujeme otevřenou síť IoT, pořádáme workshopy a přednášky a tak dále. Navržená úprava tento vývoj zachycuje. Práva a povinnosti členů spolku se nemění. 

Odkaz na stávající stanovy spolku LysaFree.

Odkaz na návrh nových stanov spolku LysaFree.

Rada spolku před VH

Rada spolku se schází na klubovně a před zasedáním Valné hromady proběhne schůzka dne 2. května od 19:00. Pokud chcete s radou cokoliv probrat, navrhnout podnět k projednání, klidně se zastavte!