Pozvánka na Valnou hromadu 2024

Přijďte rozhodovat o LysaFree! Jsme nezisková organizace, kde hlavní slovo mají členové – tedy právě vy! O dalším směřování našeho spolku se bude rozhodovat na zasedání Valné hromady, které se uskuteční v neděli 26. května 2024 v prostorách naší klubovny na adrese Ke Kovoně 2114, Lysá nad Labem. Zasedání začne v 16:00. Odkaz na Mapy.

V případě, že řádná Valná hromada nebude usnášeníschopná, svolává se náhradní valná hromada na stejný den, tedy 26. května 2024 a to v 17:00. Na náhradní valné hromadě lze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad řádné Valné hromady.

Návrh pořadu jednání je níže:

I. Zahájení

1) uvítání, představení

2) návrh programu valné hromady, doplnění či úprava bodů

3) výběr ověřovatelů

4) hlasování: odsouhlasení programu a ověřovatelů

II. Informační blok – stav spolku

1) zpráva o činnosti a stavu spolku

2) zpráva o hospodaření spolku

3) zpráva inspektora

4) informace o probíhající finanční kontrole

5) hlasování: odsouhlasení činnosti spolku Valnou hromadou

III. Budoucnost spolku

1) plány na rozvoj a investice, komunitní činnost

2) hlasování: o plánu rozvoje a investic, komunitní činnosti

IV. Změny ve složení orgánů spolku

1) rada spolku

2) inspektor spolku

V. Diskuze

1) všeobecná diskuze

VI. Závěr

1) přečtení zápisu

2) hlasování: odsouhlasení zápisu

3) závěr

Podněty k pořadu jednání

Členové mají právo podávat Radě podněty k pořadu jednání. Své podněty můžete zaslat emailem, do naší datové schránky nebo písemně. 

Volba radních a inspektora spolku

Provoz spolku v období mezi zasedáními Valné hromady řídí a dozoruje Rada spolku. Ta je sedmičlenná a schází se zpravidla jednou měsíčně. Čtyřem členům rady tento rok končí mandát. Valné hromadě tedy přísluší zvolit čtyři členy rady na další období. Medailonky zájemců budou zveřejněny na intranetu spolku, pokud máte zájem se ucházet o pozici radního, napište podnět a informace o sobě, které můžeme zveřejnit pro ostatní členy. Letos končí i mandát našeho inspektora, tedy i na tuto pozici budeme volit.

Zastupování nepřítomného člena

Člen má právo nechat se při jednání Valné hromady zastupovat jedním jiným členem a zastupovat při jednání Valné hromady jednoho jiného člena. K zastupování je třeba sepsat plnou moc, vzor najdete zde